Privacybeleid en voorwaarden

Geachte heer, mevrouw,

De persoonsgegevens die wij verkrijgen via de aanvraag- of contactformulieren op deze website, dienen om contact met u op te nemen om aanbiedingen voor deelname aan wervingen door Mesoworks, jobaanbiedingen en HR-advies voor te stellen.

Dit beleid beschrijft het doel en de juridische basis waarop we persoonsgegevens verwerken als onderdeel van het leveren van de bovengenoemde diensten via onze website (hierna: de Site). De Site is beschikbaar voor gebruikers ervan (hierna: de Gebruiker), zowel voor Poolse burgers als voor buitenlanders.

Geachte heer, mevrouw, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: AVG), informeren wij u dat we, op basis van de gesloten Overeenkomst, uw persoonsgegevens bij Mesoworks verwerken als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van de verwerkte persoonsgegevens zijn drie bedrijven:

Mesoworks Sp. z o.o. Sp.k. geregistreerd onder KRS nr. 0000712301, BTW-nummer 8513218323, en

Mesoworks Sp. z o.o. geregistreerd onder KRS nr. 0000711907, BTW-nummer 8513218240, en

Aurora Project Sp. z o.o. geregistreerd onder KRS nr. 0000785633, BTW-nummer 8513237527.

De hoofdvestiging van bovenstaande bedrijven bevindt zich op het volgende adres: Cyfrowa straat 6, 71-441 in Szczecin. Tel: 0048 91 881 4689, e-mail: office@mesoworks.com (hierna: Mesoworks).

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken hebben een Data Protection Officer (DPO) aangesteld, die u kunt bereiken op het bedrijfsadres of via e-mail: office@mesoworks.com. De belangrijkste doeleinden, wettelijke gronden en reikwijdte van de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen zijn:

Het leggen van contact en het presenteren van een aanbieding om deel te nemen aan onze werving, op basis van uw toestemming, d.w.z. art. 6, lid 1, onder a) van de AVG, inclusief toestemming voor het leveren van diensten langs elektronische weg;

Het uitvoeren van het wervingsproces, inclusief het delen van gegevens met onze klanten voor wie we opdrachten uitvoeren, op basis van uw toestemming;

Het nakomen van wettelijke verplichtingen op het gebied van administratieve zaken, voortvloeiend uit de Wet op de bevordering van werkgelegenheid en de marktinstituten en de Wet op de tewerkstelling van tijdelijke werknemers, op basis van art. 6, lid 1, onder c) van de AVG;

Marketing van onze diensten met betrekking tot nieuwe jobaanbiedingen, HR-advies, op basis van de legitieme belangen van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, d.w.z. art. 6, lid 1, onder f) van de AVG.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens van de gebruikers van onze dienst?

Gegevens die ons alleen voor een specifieke rekrutering zijn verstrekt, worden vernietigd na afloop ervan;

Gegevens die op basis van uw toestemming zijn verstrekt om in toekomstige rekruteringen te worden gebruikt, worden bewaard tot de toestemming wordt ingetrokken, maar niet langer dan 5 jaar;
Gegevens die worden verwerkt om wettelijke verplichtingen na te komen, worden bewaard gedurende de termijnen die in de relevante wetgeving zijn vastgelegd;
Gegevens die worden verwerkt voor directe marketing van onze diensten worden bewaard totdat u bezwaar maakt.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens?

Binnen het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u te allen tijde het recht op toegang tot uw gegevens, het recht op correctie en rectificatie ervan, het recht op verwijdering van gegevens (het recht om vergeten te worden), het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen hun verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij de gegevens verwerken in strijd met de geldende wetgeving.
U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door rechtstreeks naar ons kantoor in Szczecin te gaan, een schriftelijk verzoek per post naar ons adres te sturen of door een e-mail te sturen naar: office@mesoworks.com.

Aan wie kunnen wij persoonlijke gegevens verstrekken?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze klanten (investeerders), onderaannemers op basis van met ons afgesloten samenwerkingsovereenkomsten, waaronder vertrouwensovereenkomsten, namelijk IT-serviceproviders, entiteiten die onze IT-systemen beheren, en bevoegde openbare entiteiten. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is geen wettelijke verplichting, maar is wel een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te maken van de diensten aangeboden via de Website. Persoonsgegevens kunnen automatisch of gedeeltelijk automatisch worden verwerkt, maar zullen niet worden gebruikt voor besluitvorming die uitsluitend is gebaseerd op hun geautomatiseerde verwerking en zullen niet worden geprofileerd.

Reglement

1) De medebeheerders van deze Website zijn drie bedrijven: Mesoworks Sp. z o.o. Sp.k., Mesoworks Sp. z o.o. en Aurora Sp. z o.o., alle gevestigd op hetzelfde adres: ul. Cyfrowa 6, 71-441 in Szczecin, tel. 0048 91 881 4689, e-mail: office@mesoworks.com.

Overeenkomstig de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten kunnen we, om contact op te nemen met de Gebruiker en onze diensten via deze Website te verlenen, de volgende persoonlijke gegevens verwerken:
achternaam en voornamen,
PESEL registratienummer of, indien dit nummer niet is toegekend, paspoortnummer, identiteitskaartnummer of een ander document dat de identiteit bevestigt;
adres van permanente verblijfplaats;
correspondentieadres (indien anders dan het in punt 3 vermelde adres);
e-mailadres,
vrijwillig bijgevoegde CV van de Gebruiker.
Persoonlijke gegevens en andere informatie die in de contactformulieren op de Website zijn ingevoerd, zijn vrijwillig en worden alleen met toestemming van de Gebruiker verwerkt.

De informatie en materialen op onze Website zijn louter informatief en vormen geen aanbod in de zin van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Mesoworks is niet verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de informatie en materialen die door Gebruikers op deze Website worden geplaatst.

Er zullen geen informatie of materialen op de Website worden geplaatst die inhoud bevatten die in strijd is met het Poolse en internationale recht, racistische inhoud, fascistische inhoud, die geweld propageren, oproepen tot haat op grond van religie, ras, overtuiging, of die inhoud propageren die algemeen wordt beschouwd als moreel verwerpelijk of in strijd met ethische normen.

Alle handelsmerken en materialen die op de Website kunnen worden gezien of gelezen, zijn beschermd door auteursrecht. Het afdrukken, kopiëren, reproduceren van de gehele of gedeeltelijke Website, of welke informatie of materialen dan ook voor andere doeleinden dan privégebruik, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Mesoworks.

We informeren dat de medebeheerders van de Website niet aansprakelijk zijn voor schade die kan ontstaan door het gebruik van de website door de Gebruiker.

×