Polityka prywatności i regulamin

Szanowni Państwo, dane osobowe które pozyskujemy poprzez formularze aplikacyjne lub kontaktowe znajdujące się na tej stronie, służą możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w celu przedstawienia ofert udziału w rekrutacjach prowadzonych przez Mesoworks, ofert pracy, doradztwa personalnego.

Polityka opisuje w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe w ramach świadczenia powyższych usług poprzez korzystanie z naszej strony [dalej: Strona]. Strona jest udostępniona osobom z niej korzystającym [dalej: Użytkownik], zarówno dla obywateli polskich jak i dla cudzoziemców.

Szanowna Pani/Panie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] informujemy, że na podstawie zawartej Umowy – Porozumienia, przetwarzamy Państwa dane osobowe w Mesoworks jako Współadministratorzy. Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są trzy firmy:

1) Mesoworks Sp. z o.o. Sp.k. wpisana do KRS pod nr 0000712301, NIP 8513218323 i

2) Mesoworks Sp. z o.o. wpisana do KRS pod nr 0000711907, NIP 8513218240 i

3) Aurora Project Sp. z o.o. wpisana do KRS pod nr 0000785633, NIP 8513237527

Siedziba powyższych firm zlokalizowana jest pod adresem: ul. Cyfrowa 6, 71-441 w Szczecinie. tel. 0048 91 881 4689, e-mail: info@mesoworks.com [dalej: Mesoworks].

Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w siedzibie firm, wysyłając pocztę na nasz adres lub e-mail: gdpr@mesoworks.com. Główne cele, podstawy prawne i zakres przetwarzanych danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w tym zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym udostępnienia danych naszym Klientom, u których wykonujemy zlecenia, na podstawie Pani/Pana zgody;
 • wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie spraw administracyjnych, wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • marketingu naszych usług w zakresie nowych ofert pracy, doradztwa personalnego, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów współadministratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkowników naszego serwisu

dane przekazane nam tylko do określonej rekrutacji, są niszczone po jej zakończeniu;

 • dane przekazane na podstawie Pani/Pana zgody na ich wykorzystanie w przyszłych rekrutacjach, będą przechowywane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych będą przechowywane w terminach wynikających z przedmiotowych przepisów prawa;
 • dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych usług będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 • W zakresie wynikającym z przepisów RODO, w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z obowiązującym prawem.
 • Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować bezpośrednio w naszej siedzibie w Szczecinie, przesyłając pisemny wniosek pocztą tradycyjną na nasz adres lub wysyłając e-mail na adres: office@mesoworks.com.

Komu możemy udostępniać dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym Klientom ( Inwestorom), podwykonawcom na podstawie zawartych z nami umów o współpracy, w tym umów powierzenia, tj. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne oraz uprawnionym podmiotom publicznym. Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku ustawowego ale jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony. Dane Osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na ich zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.

Regulamin strony

1) Współadministratorami niniejszej Strony są trzy firmy: Mesoworks Sp. z o.o. Sp.k., Mesoworks Sp. z o.o. i Aurora Sp. z o.o. zlokalizowane pod jednym adresem: ul. Cyfrowa 6, 71-441 w Szczecinie tel.  0048 91 881 4689, e-mail: info@mesoworks.com

2) Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i świadczenia naszych usług za pośrednictwem niniejszej Strony, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • nazwisko i imiona,
 • numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • adres zameldowania na pobyt stały;
 • adres do korespondencji ( jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3);
 • adres elektroniczny,
 • dobrowolnie załączone CV Użytkownika.

3) Dane osobowe oraz inne informacje wprowadzane do formularzy kontaktowych na Stronie mają charakter działania dobrowolnego i są przetwarzane wyłącznie za zgodą Użytkownika.

4) Zamieszczone na naszej Stronie informacje oraz materiały mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5) Mesoworks nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość oraz aktualność zamieszczonych przez Użytkowników na tej Stronie informacji i materiałów.

6) Do Strony nie zostaną dodane informacje oraz materiały zawierające treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także strony propagujące treści powszechnie uznane za moralnie naganne lub naruszające zasady etyczne.

7) Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można zobaczyć lub przeczytać na Stronie, są chronione prawem autorskim. Drukowanie, kopiowanie, powielanie całości bądź części niniejszej Strony, albo jakichkolwiek informacji i materiałów poprzez wykorzystanie ich na cele inne niż prywatne, jest dozwolone jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Mesoworks.

8) Informujemy, że Współadministratorzy Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody jakie mogą powstać w związku z korzystaniem ze strony przez Użytkownika.

×